menu

0,-

košík
dílna a stavba dům a zahrada
Kontakt

info@marolex.cz

+420 558 272 006

+420 737 363 306

Oldřichovice 164
739 61 Třinec

facebook ikona
Nejprodávanější
Úvod >> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Fakturační údaje
Karel Turoň
Oldřichovice 164
739 61 Třinec
IČ: 700 20 973
DIČ: CZ7904164928
 
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.marolex.cz.
Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.marolex.cz.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků To se netýká případných poplatků za dopravné atp. Ceny jsou platné v momentě objednávky/nákupu.
Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.marolex.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu www.marolex.czkupující dává prodávajícímu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů k shromažďování a k archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity výhradně k vyřízení objednávky a nebudou podstoupeny třetím osobám. 
Prodávající v objednávce požaduje poskytnutí především těchto údajů: přesné označení zákazníka, IČ a DIČ, název zboží včetně objednacího čísla, množství objednaného zboží, termín dodání, adresa příjemce zboží (pokud se liší od adresy fakturační adresy), informace o vystaviteli objednávky. Před odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Údaje uvedené v objednávce kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
 
Objednávku lze vystavit pomocí internetového obchodu www.marolex.cz, nebo písemnou formou dopisem či elektronickou poštou (na adresu obchod@marolex.cz), nebo telefonicky (na čísle 558 272 007 (maximálně 3 položky)).
 
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícím při užití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Dodání zboží
Dobu dodání zboží dodání určuje prodávající. Termín dodání je především závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2–7 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Prodávající se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.
Prodávající umožňuje dodání prostřednictvím přepravní služby, pošty, popřípadě jiným způsobem (osobní odběr). K ceně zboží je připočítáváno dopravné dle tarifů PPL, nebo České pošty.
Odstoupení od smlouvy
Kupující má v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14i dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do 14i dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@marolex.cz.
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14i pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné v původním obalu.
Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen odeslat zboží zpět na své náklady v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu provozovny. Zboží nezasílejte na dobírku, takovéto zásilky nebudou převzaty! Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole (zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno), vrátí prodávající nejpozději do 10i dnů zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.             
Odpovědnost za vady, záruka
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodejce za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením
§ 2161 a násl. občanského zákoníku)
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je dlouhá 24 měsíců.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Prodávající na veškeré jím prodávané výrobky poskytuje záruční a pozáruční servis.
 
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 
Reklamační řád
Záruka se nevztahuje na škody způsobené: neodborným použitím zařízení, mechanickým poškozením, opotřebením nebo užíváním zboží jinak než v souladu s návodem k použití.

Místem uplatnění reklamace je adresa Karel Turoň, Oldřichovice 164, 739 61 Třinec, Česká republika. 

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na e-mail: info@marolex.cz nebo na tel.: (+420) 737 363 306. 

Jak uplatnit reklamaci? 
Při reklamaci je nutno předložit: kopii kupního dokladu (fakturu, elektronickou fakturu nebo nákupní doklad), popis závady a reklamované zboží.
Doprava reklamovaného zboží 
Reklamované zboží musí zákazník dopravit na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. Reklamované zboží neposílejte na dobírku! V případě oprávněné reklamace, prodávající dopraví opravené nebo vyměněné zboží zákazníkovi zpět, na vlastní náklady poštou. 

Neoprávněná reklamace 
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat po předchozím upozornění úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu, dopravu apod. 
                                                                                                                                               
Práva a povinnosti prodávajícího 

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na adresu uvedenou v objednávce kupujícího nejpozději do 21 dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího (kupní cena je stanovena dle podané objednávky).
Při převzetí zboží, obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, zároveň má právo požadovat náhradu škodu tím vzniklou. 
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
Prodávající má právo na změnu ceny u provedené objednávky, o čemž kupujícího ihned informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat e-mailem). 
 
Práva a povinnosti kupujícího 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu (elektronickou adresu), na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. 
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění, ve kterém budou kupujícímu předloženy na uvedenou emailovou adresu společně s potvrzením objednávky.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.